ความชื้นภายในห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (Relative humidity)

  ปัจจุบันค่ามาตรฐานถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์การทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งหมดทำงานโดยใช้อุณหภูมิห้องและค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมในอาคารไม่ได้รับความแม่นยำในการวัดค่าของการทำงานประจำวันของอุปกรณ์วัด โดยครั้งนี้เราแนะนำมาตรฐานการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดกันค่ะ
   โดยห้องปฏิบัติการเป็นห้อง ( Laboratories ) ที่ต้องทำเป็นระบบและต้องควบคุมค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศของห้อง ทิศทางการไหล ความสะอาด เสียง และต้องควบคุมกำจัดอากาศเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสภาวะที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชน นอกจากนี้จะต้องสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานในห้องปฏิบัติการ
    ฉนั้นห้องปฏิบัติการจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของข้อบังคับของห้องปฏิบัติการเช่น ข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกสำหรับห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย (Biosafety Laboraries) หรือข้อกำหนดขององงค์กร AAALAC-American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care สำหรับห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง เป็นต้น
    ดังนั้น วิศวกรที่ทำงานในด้านนี้จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมิน และรับรองระบบของห้องปฏิบัติการ ( Laboratories )

ชนิดของห้องปฏิบัติการ (Laboratories)

    ห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biological  Laboratories) เป็นห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีชีวิต หรือสารเคมีสกัดจากสิ่งมีชีวิต
2. ห้องปฏิบัติการเคมี (Chemical  Laboratories) เป็นห้องปฏิบัติการที่ทำงานเกี่ยวกับสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
3. ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง (Animal  Laboratories) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สัตว์ทดลองในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชนิดนี้จะมีข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการชีวภาพทั่วไป เนื่องจากจะต้องปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองที่ยังมีชีวิตอยู่
4. ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ (Physical  Laboratories) เป็นห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เช่น แสงเลเซอร์ นิวเคลียร์ วัตถุอุณหภูมิสูงหรือต่ำ อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ

 1. อุณหภูมิมาตรฐานของห้องปฏิบัติการคือ 20 ± 5 ° C ความชื้นสัมพัทธ์  45% – 65%
2. การสั่นสะเทือนพื้นดิน: 10Hz ต่ำกว่า 11S ความกว้าง 2ump-p ด้านล่าง (หลักการ) มือบนแพลตฟอร์มไม่สามารถรู้สึกสั่นสะเทือน
3. สภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเช่นเสียงการช็อกความชื้นฝุ่นการกัดกร่อนการต่อต้านแม่เหล็กและการป้องกันต้องเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจวัดของรายการตรวจสอบภายในและความต้องการของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์สำหรับ สิ่งแวดล้อม แสงในร่มควรจะเอื้อต่อการตรวจสอบและการวัดและการทดสอบ
4. สภาวะผิดปกติของห้องปฏิบัติการผิดปกติ ถ้าอุณหภูมิและความชื้นเกินกว่าช่วงที่ระบุและระบุผลการทดสอบและผลกระทบอย่างชัดเจนวิศวกรห้องปฏิบัติการควรได้รับการรายงานในเวลาที่เหมาะสมและควรมีการรายงานทีละขั้นตอนของผู้นำฝ่ายควบคุมคุณภาพและผู้นำที่เกี่ยวข้องของ บริษัท
5. เมื่อสภาวะแวดล้อมมักมีภาวะผิดปกติหรือไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบทางมาตรวิทยาและงานตรวจสอบความแม่นยำในการวัดผู้นำที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ควรได้รับการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและควรดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
6. ภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ห้องปฏิบัติการต้องใช้มาตรการที่เป็นประโยชน์เพื่อรักษาและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน
7. การควบคุมและการจัดการสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทุกวัน
8. ห้องปฏิบัติการควรมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากสิ้นสุดในแต่ละวันควรทำความสะอาดที่จำเป็น อุปกรณ์ควรจะเช็ดอย่างสม่ำเสมอ หลังจากอุปกรณ์ใช้แล้วควรวางเครื่องและอุปกรณ์เสริมไว้อย่างเรียบร้อยและควรปิดฝาครอบเครื่องมือหรือผ้าฝุ่น ควรปิดเครื่องหลังการใช้งาน
9. ห้ามสูบบุหรี่อาหารว่างและการจัดเก็บอาหารในห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด บุคลากรนอกห้องปฏิบัติการจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวนผู้ที่ตกลงเข้ามาควรได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัดซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร
10. ห้องปฏิบัติการต้องรับผิดชอบต่อการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในห้องภายในโดยผู้เชี่ยวชาญ ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ลดความชื้นต้องไม่เปิดประตูและหน้าต่างอย่างไม่เป็นทางการ บุคลากรพิเศษต้องได้รับมอบหมายให้ใช้อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องลดความชื้น อุณหภูมิในร่มและความชื้นจะต้องบันทึกตามแต่ละเมตร , การเก็บรักษาห้องปฏิบัติการ, ระยะเวลาการเก็บรักษาสามปี